شاهنامه خوانی دانش آموزان در کلاس های آنلاین

در روند کلاس های آموزشی ، رویکرد سنتی و پرداختن به موضوعات فرهنگی سرزمینمان از مقوله های در نظر گرفته شده توسط دبیر ادبیات پایه هشتم می باشد.

سعی ایشان پایبندی دانش آموزان به ادبیات کشور عزیزمان ایران می باشد.

برای تحقق بخشیدن به این مسئله ترغیب دانش اموزان به اجرای برنامه فرهنگی از جمله شاهنامه خوانی می باشد که توسط دانش آموزان در کلاس اجرا گردیده است.

9909 04

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow