نظارت پشتیبان آموزشی در زمان امتحانات

پشتیبان های آموزشی در زمان برگزاری امتحانات با نظارت دقیق خود موجب کاهش استرس و اضطراب در دانش آموزان و در هرچه بهتر برگزار شدن امتحانات موثر بوده اند.

 

9908 07

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow