جشنواره خوارزمی

به منظور شرکت در جشنواره خوارزمی بر این شدیم که جلساتی را با دانش اموزان داوطلب حضور در این جشنواره داشته باشیم.

رابط خوارزمی خانم شریفی براساس استعداد و توانمندی و رغبت دانش آموزان در فعالیت های خوارزمی جلسات متعددی را با ایشان برگزار نمودند.

جلسات متناسب با اهداف و ماهیت جشنواره دستورالعمل هایی توسط رابط جشنواره در اختیار آنها قرار گرفت.

 

 hs1 9908 02 01

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow