مشاوره و هدایت تحصیلی

عبور از هر مسیر پرچالش و سختی نیاز به حضور راهنما و تسهیل کننده دارد. در این مسیر است که افراد با بهره گیری از مشورت و فرد مشاور می توانند مسیر همواری را طی طریق نمایند. قیاس در راستای ارتقای خدمات آموزشی خود، علاوه بر حضور مشاور دبیرستان، به دلیل دغدغه های آموزشی خود در کنار مشغله والدین محترم، خود متولی امر مشاوره و پیگیری شده و افرادی را با عنوان مسئول پایه به کادر دبیرستان اضافه نمود. این افراد که گاها از جامعه دانشجویان و فارغ التحصیلان موفق رشته های برتر و دانشگاه های معتبر می باشند، ضمن ایجاد فضای الگو سازی و انگیزه های کافی، توانسته اند نقشه مهمی در هدایت تحصیلی دانش آموزان داشته باشند. ضمناً جلسات مشاوره گروهی نیز توسط مدیریت دبیرستان با هدف آموزش های مختلف نظیر: برنامه ریزی و هدایت تحصیلی، روش های مطالعه در دوران کرونا و ... بطور منظم برگزار می شود.

 

   

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow