کلاس های فوق برنامه

آموزش اگر صرفاً در فضای اجرای کلاس های مصوب اجرا شود دانش آموزان مهارت های سند بالادستی را که در کتب آموزش پرورش گنجانده شده را آموزش می بیند. اما امروزه در کنار این آموزش، نیاز مبرمی مبنی بر آموزش برخی از فوق برنامه ها از عناوین زبان انگلیسی، مهارت زندگی، هنر و خلاقیت، آموزش پیشرفته دروس، زیبانویسی و ... می باشد.

در این راستا یکی از اصول آموزشی این مرکز برگزاری کلاس های پیشرفته در برنامه آموزشی درسی می باشد.

بهره مندی از آموزش تخصصی ریاضی و علوم پیشرفته در برنامه رسمی مدرسه، موید اولویت این مهم می باشد.

   

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow