برگزاری شوراهای تخصصی آموزشی دبیرستان

برنامه های آموزشی دبیرستان به جهت کیفیت بخشی و جلب نظرات همکاران در شوراهای منظم مانند: شورای دبیرستان، شورای آموزشی، شورای هم پایه، شورای دبیران تخصصی و ... طرح می گردد. مصوبات این شورا به جهت مشارکت جمعی عزیزان، همواره از حمایت کادر مدیریت و اجرایی برخوردار می باشند.

   

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow