كسب رتبه هاي زير ١٠٠٠ در كنكور ١400 توسط افتخار آفرينان قياس

 كسب رتبه هاي زير ١٠٠٠ در كنكور ١٣400 توسط افتخار آفرينان مجتمع آموزشی قياس 

konkor1400 zire1000

 

 
alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow