موفقيت كم نظير دانش آموزان دبيرستان قياس در کنکورسراسری 99

قبولی قریب به 70 درصد دانش آموزان دبیرستان دوره دوم قیاس در دانشگا های سراسری تهران !

konkor 99 ghaboli 70darsad

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow