دانش آموزان متوسطه2 قیاس در پژوهشگاه رویان

دانش آموزان متوسطه دوم قیاس همراه با دبیران خود در تاریخ 4 اردیبهشت 97 از پژوهشگاه سلول های بنیادین رویان بازدید کرده و از نزدیک با فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و دستاوردهای این پژوهشگاه آشنا شدند.

hs2 pajohesh royan 970204

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow