اردوی نورروزی سال ۱۳۹۷ موسسه رویش استعدادهای جوان (قیاس) برگزار شد

اردوی نوروزی سال ۱۳۹۷ دانش آموزان موسسه رویش استعدادهای جوان (قیاس) با شور و نشاط وصف ناپذیری برگزار شد.

دانش آموزان در طول هفت روز اردوی نوروزی، در کنار ورزش و تفریح، توانستند یک بار مطالب درسی خود در دروس ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و استعداد تحلیلی را مرور و جمع بندی نمایند.

همچنین با حضور اساتید مجرب و توانمند در طول ایام برگزاری اردو، بسیاری از اشکالات درسی دانش آموزان برطرف شده و نکات مهم و مطالب اساسی این پایه تحصیلی تکرار و تدریس شد.

در این اردو با برگزاری آزمون های مبحثی روزانه سعی شد تا وضعیت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گرفته و دانش آموزان به اشکالات درسی پی برده و سعی در برطرف کردن آنها نمودند.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow