جشن پایان دوره ابتدائی در دبستان قیاس

جشن فارغ التحصیلی (پایان دوره ابتدائی) در پیش دبستان و دبستان غیردولتی قیاس برگزار گردید.

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow