برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبستان قیاس

جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبستان قیاس در روز دوشنبه ۹۷/۷/۹ در محل دبستان برگزار گردید

  

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow