نشست صمیمانه صبحگاهی آخرین روز سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ با دانش آموزان دبستان قیاس

نشست صمیمانه صبحگاهی آخرین روز سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ با دانش آموزان دبستان قیاس

 

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow