صبحانه سلامت در دبستان قیاس

زنگ سلامت در قالب برنامه صبحانه سلامت، با حضور دانش آموزان دبستان قیاس و دبیران  در دبستان قیاس برگزار گردید.

 

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow