برگزاری مانور زلزله باهمکاری سرای محله

مانور زلزله جهت آشنائی و آموزش دانش آموزان دبستان قیاس با همکاری سرای محله منطقه در محل دبستان قیاس برگزار گردید.

در این برنامه آموزشی راهکارهای مقابله با زلزله، توسط کارشناسان بصورت عملی به دانش آموزان دبستان قیاس آموزش داده شد.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow