چکاپ دندان پزشکی دانش آموزان دبستان قیاس

چکاپ دندان پزشکی برای کلیه دانش آموزان دبستان قیاس انجام گردید و پیرو معاینات دندانپزشکی، برای آن دسته از دانش آموزانی که نیازمند به پیگیری توسط متخصص داشتند  نسخه تشخیص دندانپزشک ارسال گردید.

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow