نفرات ممتاز دانش آموزان متوسطه1 قیاس در امتحانات ترم اول

منتظر قرار گرفتن نام کلیه دانش آموزان در لیست  دانش آموزان ممتاز امتحانات آتی هستیم...

 

 

 

alizarinbluecustomgreenorangevioletyellow