کسب رتبه برترجشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموز دبیرستان دوره اول قیاس

دانش آموز عزیز آتنا خانبابایی با کسب رتبه برتر در مسابقات استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در رشته زبان و ادبیات فارسی افتخارآفرین شد

کسب این موفقیتها را به ایشان، خانواده و خانواده بزرگ قیاس تبریک عرض می نمائیم.

hs1 kharazmi 9803